Het Goede Gesprek

De rol van commissaris ligt maatschappelijk gezien onder een vergrootglas. Naast taakinhoudelijke aspecten wordt steeds meer gevraagd oog te hebben voor houding en gedrag. In de nieuwe governance code komt dit expliciet naar voren.  Een open cultuur, zorgvuldige besluitvorming, reflectie en het creëren van tegenkracht worden daardoor belangrijk. Dit vereist inzicht in uw eigen gedrag, de impact die u heeft op anderen, hoe u zelf beinvloed wordt en de dynamiek in het team. Het Goede Gesprek is een maatwerkprogramma waarin u met uw collega’s vorm geeft aan deze uitdaging.

Commissarissen en toezichthouders zijn er niet om alle bomen in de gaten te houden,
maar om te beoordelen of het bos nog in goede conditie is

Het Goede Gesprek is maatwerk. Het programma wordt afgestemd op uw wensen. Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen:

Zeg wat u ziet

(4-6 uur)

We onderzoeken welke onbewuste processen spelen in de boardroom. Welke groepsdynamische processen zorgen voor (on)gezonde sociale interactie waardoor paréssia  (vrijmoedigheid),  de moed om in vrijheid te spreken en te zeggen wat u ervan vindt, centraal kan staan? Het managen van boardroomdynamiek begint bij de (h)erkenning ervan. We reiken fundamentele inzichten aan en bevorderen de veilige groepsdynamiek in het eigen team.

 

De juiste vragen stellen

(4-6 uur)

Voor toezichthouders is het belangrijker de juiste vragen te stellen dan de antwoorden zelf te weten. De dynamiek van luisteren, samenvatten en doorvragen speelt hierbij een rol. Hoe zegt u iets zo zorgvuldig mogelijk zonder dat het aan duidelijkheid te wensen over laat? Wat zijn (on)productieve communicatiestijlen?

Zelf- en mensenkennis

(4-6 uur)

Voor een goed samenspel is het van belang elkaar te kennen en te begrijpen. Met behulp van een persoonlijkheidsanalyse-instrument krijgt u zicht op elkaars sterke en zwakke punten; wat zijn de valkuilen? Wanneer vinden we elkaar, wanneer treedt verwijdering op? Wat betekenen al deze karakters voor de sfeer en de communicatie in de Raad? Tevens kijken we naar ‘wie is uw bestuurder?’ Hoe zit hij/zij in elkaar en wat zijn zijn/haar handvatten?

Tegenkracht organiseren

(4-6 uur)

Kan er strijd zijn in samenwerking? Stel u voor dat er geen conflicterende meningen zijn. Wat ziet u dan? Organiseer de tegenkracht voorafgaand aan het besluit. Wat zijn de symptomen waaraan u groepsdenken kunt identificeren die leiden tot beslissingen die verkeerd uitpakken? Hoe zorgt u dan voor overwogen besluitvorming, gezonde tegenkracht en een constructieve, kritische dialoog.

We can control that which is conscious, but that which is unconscious controls us

Zelfevaluatie

De Governance code verplicht een Raad van Commissarissen haar functioneren jaarlijks te evalueren. Onderwerp van de evaluatie zijn het functioneren van (leden van) de Raad van Commissarissen en de samenwerking van de Raad van Commissarissen met het bestuur. Eens per twee jaar doet een Raad de evaluatie onder begeleiding van een extern bureau. Externe begeleiding maakt het makkelijker om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken, en geeft objectiviteit aan de uitkomsten van de evaluatie. Voor deze externe begeleiding kan OTV uw partner zijn. Afhankelijk van uw wensen bieden we verschillende mogelijkheden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Certificaat en erkenning

Wij zijn geaccrediteerd door CEDEO en NBA. Daarom ontvangt u voor ‘het Goede Gesprek’ PE-punten. Hoeveel is afhankelijk van de precieze omvang van uw maatwerktraject. Dit bespreken we graag met u.


Koninklijke_NBA_PE-logo_HR6cm_PMS7460c

Meer informatie

Lian van Sinten
OTV Organisatieontwikkeling
T: 024-6425000 of 06-53998032
E: l.vansinten@otv.nl

Nick Herpers
OTV Organisatieontwikkeling
T: 024-6425000 of 06-53627040
E: n.herpers@otv.nl

De begeleiders stellen zich alvast even voor…

 • Lian van Sinten
   Lian van SintenDirecteur

   Registerpsycholoog
   NIP/Arbeid & Organisatie en
   directeur OTV organisatieontwikkeling

  • Nick Herpers
    Nick Herpers

    Drs. Politicologie en
    directeur OTV organisatieontwikkeling