Wie beoordeelt de beoordelaar?

In de visie van OTV organisatieontwikkeling kan het functioneren van RvC alleen verbeteren als er ook onder de ijsberg geëvalueerd wordt. OTV organisatieontwikkeling richt zich dan ook expliciet op evalueren onder de ijsberg. We noemen dit kwalitatieve zelfevaluatie. Meer inzicht leidt tot beter toezicht!

Met meer inzicht, beter toezicht

Visie op zelfevaluatie

Er zijn verschillende manieren van zelfevaluatie. De metafoor van de ijsberg verduidelijkt dit. Boven de ijsberg evalueren, het topje van de ijsberg, gaat over de drie kerntaken t.w. toezicht houden, adviseren/sparren en de werkgeversrol. De invulling van deze kerntaken, het ‘wat’, wordt in grote mate bepaald door het ‘hoe’, onder de ijsberg.  Onder de ijsberg gaat het om de mate van kritische zelfreflectie, constructief aanspreken en uitspreken, een (on) gezonde groepsdynamiek, leiderschap en zorgvuldige besluitvorming.

In de visie van OTV organisatieontwikkeling kan het functioneren van RvC alleen verbeteren als er ook onder de ijsberg geëvalueerd wordt. OTV organisatieontwikkeling richt zich dan ook expliciet op evalueren onder de ijsberg. We noemen dit kwalitatieve zelfevaluatie. Meer inzicht leidt tot beter toezicht!

20% meer reflectie maakt de RVC 80% effectiever

Werkwijze

 1. Afstemming met de voorzitter van RvC over de rol van de bestuurder bij de zelfevaluatie.
 2. Individueel en persoonlijk gesprek met elk lid van het RvC over het functioneren onder de ijsberg.
 3. Ontwerp en uitvoering van de gemeenschappelijke zelfevaluatie sessies.

De ReflActie – methodiek

Tijdens de zelfevaluatie-sessie gebruiken we de techniek van reflActie. Deze bestaat uit 3 stappen: Wat zien we, Hoe interpreteren we dat en Wat betekent dit voor ons handelen?

Deze methodiek zorgt voor een gedragen en gezamenlijk beeld van het eigen functioneren en levert conclusies, focus en concrete verbeterpunten op voor de RvC. Deze kunnen in het jaarverslag opgenomen worden.

Certificaat en erkenning

Wij zijn geaccrediteerd door CEDEO en NBA. Daarom ontvangt u voor kwalitatieve zelfevaluatie  PE-punten. Hoeveel is afhankelijk van de precieze omvang van uw maatwerktraject. Dit bespreken we graag met u.


Koninklijke_NBA_PE-logo_HR6cm_PMS7460c

Jouw RVC kan alleen echt groeien als de mensen daarin blijven groeien

 • Lian van Sinten
   Lian van SintenDirecteur

   Lian is partner van PIT

  Er is een nieuwe manier van toezicht nodig met een goede balans tussen hard controls en soft skills. Toezicht vanuit waarden als transparantie, betrokkenheid, integriteit en diversiteit. En kijken vanuit een ander perspectief. Doel van PIT is om dit nieuwe toezicht te bevorderen en innovatie tot stand te brengen.

  Toezicht met PIT is……….

  Van Wat/Hoe naar de ‘Waarom-vraag’
  Deze tijd vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap, waarbij toezichthouders het ‘waarom’ van de organisatie en de belangen van de stakeholders dienen en in tweede instantie aan het bestuur.
  Wij bewaken de samenhang tussen WAAROM, HOE en WAT.

  Van “het tellen van verschil” naar “het verschil laten tellen”
  Raden van Toezicht en Commissarissen functioneren beter als zij zich kenmerken door diversiteit in de brede zin van het woord: m/v, leeftijd, cultuur, expertisegebieden en persoonlijk perspectief.

  Van “inner circle” naar “buitenstebinnen”
  Een belangrijke toegevoegde waarde van toezichthouders is om externe perspectieven van de buitenwereld binnen brengen, door actief aandacht te besteden aan behoeften van klanten en de bredere context waar de organisatie in opereert.

  Van Kennis(sen) naar Inzicht
  Belangrijker nog dan relevante kennis en ervaring is zelfkennis en nieuwsgierigheid: je eigen motieven kennen, weten wanneer de grenzen van de eigen deskundigheid bereikt zijn en in staat zijn op tijd interventies te organiseren. Toezichthouden vereist de persoonlijke moed om als het nodig is tegen het meerderheidsstandpunt in te gaan.

  Van Afvinken naar Aanvonken
  Voorbeeldgedrag gaat verder dan het naleven van governance codes, toezichthouders laten zich leiden door hun persoonlijke waarden en handelen daarnaar. Wij stimuleren ook inzicht bij de bestuurders.

  Van Gemak naar Eenvoud
  Toezicht met PIT is zoeken naar eenvoud maar niet per se gemakkelijk. Innovatie, dat is voor PIT: Ont-Wikkelen tot Eenvoud.